• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/09/2017  Stalowa Wola, dnia 01.09.2017 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/09/2017 NA:

  Dostarczenie frezarki CNC

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie frezarki CNC, która zapewni wysoką dokładność
  i powtarzalność obróbki:

  1. Frezarka CNC – 1 szt., o następujących parametrach:

  stół obróbczy o wymiarach min. 1200×450 mm, obciążenie stołu min. 1500 kg, wykonanie stołu rowki teowe

  o rozstawie 80 mm i szerokości rowka 16 mm,

  wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości obrotowej min. 8000 obr/min., moc min. 22 kW, moment obrotowy min. 120 Nm,

  – przejazdy w osiach x y z min. 1000x500x630 mm,

  – prześwit wrzeciona nad stołem min. 730 mm,

  – posuwy robocze min. 16 m/min., posuwy szybkie min. 25 m/min.

  – dokładność pozycjonowania maszyny min. 0,006 mm,

  – powtarzalność pozycjonowania maszyny min. 0,005 mm,

  – ciężar maszyny min. 5500 kg.

  – korpus żeliwny,

  sterowanie CNC 3 osiowe z możliwością rozbudowy (do 4 i 5 osi) w języku polskim,

  – pojemność pamięci min. 1GB,

  – karta sieciowa,

  – moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia,

  – monitor LCD min. 15 cali,

  – złącze USB,

  – pokrętka elektroniczna,

  – układ chłodzenia wrzeciona,

  – kompensacja temperaturowa śrub pociągowo-tocznych,

  – kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi oknami uchylnymi,

  – magazyn narzędziowy min. 20 pozycyjny,

  – funkcja blokowania pamięci,

  – układ przedmuchu stożka wrzeciona,

  – funkcja gwintowania bez oprawki kompensacyjnej,

  – instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza,

  – układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo o pojemności min. 200 l

  – automatyczny układ centralnego smarowania,

  – oświetlenie obrabiarki,

  – śrubowy wyrzutnik wiórów,

  – programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa,

  – zestaw sond bez przewodowych do pomiaru narzędzi na promieniu i długości, do pomiaru i ustawienia detali wraz z cyklami pomiarowymi,

  dodatkowy układ filtrowania min. 25 μm,

  – chłodzenie przez wrzeciono,

  – graficzne wsparcie programowania.

  Maszyna wyposażona w deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

  Termin realizacji zamówienia: do 15 tygodni od podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42623000-9Frezarki

  1. Warunki płatności

  Płatność 15% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

  Płatność 70% nastąpi w terminie 7 dni od poinformowania Zamawiającego przez Dostawcę o kompletnym wyprodukowaniu/wytworzeniu przedmiotu umowy i gotowości do wysyłki przedmiotu umowy.

  atność 15% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 7 dni.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 12.09.2017 do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie frezarki CNC”.

  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczoną frezarkę CNC

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na frezarkę CNC: 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Klaudia Dybus, mail: klaudia.dybus@seron.pl , tel. 601 976 286

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór umowy

   

  Dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania

   


  Realizacja: rychlak.design