• facebook googleplus youtube

 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2017  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2017 NA:
  Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego oraz zestawu liniałów precyzyjnych

  I. Dane Zamawiającego:
  SERON Kołodziejczyk Sp.J.
  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,
  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „ Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”

  1. Przedmiot zamówienia:

  1. Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego 1 szt. w skład którego wchodzi:

  – Płyta pomiarowa granitowa 1000x1000x100 mm, kl. dokładności 0, 2 szt. nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. . 2M51.2.10

  – Stół pod płytę granitową 1000 x 1000 mm, regulowane dociski boczne, 2 szt. nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 2M51.4.06

  – Kątownik granitowy 300 x 200 mm, klasa 00, dokładność 0,002 mm, 2 szt. nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.HP 0544 102

  – Kątownik granitowy 500 x 300 mm, klasa 00, dokładność 0,003 mm, 2szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.HP 0544 104

  – Kątownik granitowy 1000 x 600 mm, klasa 00, dokładność 0,004 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.HP 0544 107

  – Kątownik granitowy 600 x 400 mm, klasa 00, dokładność 0,004 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.HP 0544 105

  – Czujnik zegarowy krawędziowy XYZ 3D 0,01 mm, uchwyt 10 mm, zegar 57 mm, 1 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M55.6.03

  – Wysokościomierz cyfrowy kolumnowy 600 mm 0,01 mm, dwie kolumny stabilizujące, 2szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 2M49.1.28

  – Średnicówka zegarowa dwupunktowa 10-18 mm / 0,001 mm, 2szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.72

  – Średnicówka zegarowa dwupunktowa 18-35 mm / 0,001 mm, 2 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.73

  – Średnicówka zegarowa dwupunktowa 50 – 160 mm / 0,001 mm, 2 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.75

  2. Dostarczenie zestaw liniałów precyzyjnych 1 szt., w skład którego chodzi:

  – Liniał powierzchniowy granitowy Klasa 00 2000 x 100 x 220, 1 szt., nie gorszy niż BOCCHI Nr kat. 385.05

  – Liniał powierzchniowy Klasa 0 wg. DIN 874, 5000 x 140 x 20 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat. HP 0464 209

  Termin realizacji zamówienia: 23.06.2017r.

  Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia

  Forma płatności: przelew

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38410000-1

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp.J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 04.05.2017 do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego oraz liniałów precyzyjnych.

  lub na adres e-mail: biuro@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na zestaw pomiarowy granitowy oraz liniały precyzyjne

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  okres gwarancji badanej oferty

  G = ——————————————————————- x 100 pkt

  max. okres gwarancji

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Minimalny wymagany okres gwarancji na zestaw pomiarowy granitowy oraz liniały precyzyjne: 24 miesiące.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G x 20 %

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  1. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Krzysztof Grzesik, mail: krzysztof.grzesik@seron.pl , tel. 601 976 286

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór zamówienia

  Dokumenty w wersji elektronicznej – POBIERZ


  Realizacja: rychlak.design