• facebook googleplus youtube
 • UE • Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest SERON Kołodziejczyk spółka jawna z siedzibą w Stalowa Woli przy ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, kod pocztowy 37-450 Tel kontaktowy 15 814 24 02, e-mail: info@seron.pl . Funkcję inspektora danych osobowych* pełni Kasjana Siembida tel. 15 814 24 02 e-mail: info@seron.pl

  Zwany dalej Administratorem

  II. Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:

  1)Zawarcia i realizacji łączącej strony umowy, w tym zapewnienia jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO – “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

  2)Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną dział. gospodarczą i realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO – “obowiązek prawny” np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi odnośnie zgłaszanych reklamacji.

  3)Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

  4)Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

  III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj.:

  A) w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  B) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez czas wykonania tych obowiązków, lub przez czas, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku,

  C) w zakresie marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy i czas 10 lat od jej zakończenia

  IV W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  A)podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:

  – podmiotom świadczącym Administratorowi usługi konsultacyjne, doradcze, rachunkowe, podatkowe, pomocy prawnej, audytowe, obsługi systemów informatycznych lub teleinformatycznych;

  – agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora,

  – podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora z klientem np. montaż towaru, dostawa towaru, usługi serwisowe,

  B)Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  – agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora – w celu rozliczenia należnego im wynagrodzenia,

  – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

  – podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów środków na rzecz klienta,

  – podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku braku zapłaty przez klienta faktur lub rachunków w terminie.

  V. Wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem:

  imię, nazwisko/nazwa firmy

  NIP

  Adres

  numer telefonu

  adres e-mail

  adres dostawy/montażu

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

  VI W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); uzyskania ich kopii,

  B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);

  C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);

  D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

  E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

  Uprawnienia powyższe przysługują z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

  W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z Administratorem.

  Dane do kontaktu: adres: SERON Kołodziejczyk spółka jawna z siedzibą w Stalowa Woli przy ulicy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, kod pocztowy 37-450, (wystarczy wysłać list zwykły)

  Tel.15 814 24 02 , e-mail: info@seron.pl

  VII.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VIII . Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.

  IX.Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  X. Jednocześnie potwierdzamy, że:

  nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

  przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne

  – dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

  nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom


  Realizacja: rychlak.design