• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2019 – Dostarczenie linii do odprężania  Stalowa Wola, dnia 16.04.2019 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2019 NA:

  Dostarczenie linii do odprężania

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do odprężania składającej się z:

  1. Piec do odprężania temperaturowego to elektryczny piec komorowy z wysuwanym trzonem przeznaczony do odprężania w temperaturze minimum 700°C , o następujących cechach:

  – budowa szkieletowa,

  – izolacja wykonana z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur,

  – piec przelotowy umożliwiający załadunek z obu stron,

  – piec z jednej strony otwierany elektrycznie,

  – wyjezdny trzon pieca,

  – elektryczny napęd wózka,

  – uszczelnienie odporne na działanie wysokich temperatur,

  – wentylatory cyrkulacyjne,

  – manualnie sterowane klapy wentylacyjne,

  Parametry techniczne pieca:

  Temp. maksymalna: minimum 700°C

  Objętość komory: minimum 14 400 l

  Maksymalna masa wsadu: minimum 3000 kg

  Wymiary wew. komory (s x w x g): minimum 2000 x 2400 x 3000 mm

  Moc max: w zakresie 100 ÷ 120 kW

  Zasilanie: 3/N/PE 400/230V AC 50 Hz

  Jednorodność rozkładu temperatury: maksimum ± 10 °C

  Dokładność kontroli temperatury: ± 1 °C

  Typ regulacji : automatyczna

  Wymagana kontrola procesu odprężania:

  – możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia procesu odprężania,

  – możliwość zapisania do 20 programów i uaktywnienia do 10 kolejnych zdarzeń czasowo- temperaturowych układających się w krzywą grzania,

  – rejestrator parametrów cyklu z opcją LAN,

  – możliwość drukowania dokumentacji (protokołu) z przeprowadzonego procesu odprężania.

  2. Zestaw do odprężania wibracyjnego elementów wielkogabarytowych z poniższą specyfikacją:

  – Jednostka sterująca: 1szt.
  Oprogramowanie umożliwiające sterowanie układem, prezentację oraz zapis wyników operacji odprężania (protokół z przeprowadzenia operacji odprężania wibracyjnego).

  Możliwość wydruku protokołu z procesu odprężania wibracyjnego.

  – Generator drgań: 1szt.
  Moc maksymalna
  minimum 1,2 kW
  Czujnik temperatury.
  Czujnik obrotów.
  – Czujnik drgań (akcelerometr):
  1szt.
  – Zestaw mocowania:
  1kpl.
  – Zestaw mocowania miękkiego (system pasów).
  – Ściski kute o rozwartości co najmniej 120mm:
  2 szt.

  – Wibroizolatory: 12 szt.

  Maszyna wyposażona w DTR oraz deklarację zgodności CE.

  Maszyna wyposażona w deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

  Termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od dnia podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42300000-9 – Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

  1. Warunki płatności

  Płatność 20% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

  Płatność 60% nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do wysyłki.

  Płatność 20% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 7 dni.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

   5. Do oferty należy dołączyć zaparafowane wszystkie dokumenty będące załącznikiem do zapytania

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 07.05.2019 do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie linii do odprężania”.

  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczoną linie do odprężania

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na linie do odprężania: 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Kasjana Siembida, mail: przetargi@seron.pl , tel. 781 461 161

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór umowy

   

   

  Dokumenty elektroniczne do pobrania:


  Realizacja: rychlak.design