• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR – 03/01/2018 – Dostarczenie interferometru laserowego   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/01/2018 NA:

  Dostarczenie interferometru laserowego

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa interferometru laserowego, który umożliwi szybką i bardzo dokładną kontrolę oraz analizę geometrii, szybkości i drgań maszyn CNC:

  1. Interferometr laserowy o parametrach:

  – laser heterodynowy ze stabilizacją częstotliwości,

  – dokładność długości fali minimum ±0.02ppm,

  – stałość krótkoterminowa minimum ±0.01ppm

  – stałość długoterminowa minimum ±0.01ppm

  – moc wyjściowa minimum 900µW,

  – maksymalna długość osi pomiarowej minimum 80m dla optyki liniowej,

  – maksymalna prędkość minimum ±7 m/s dla optyki liniowej,

  – rozdzielczość minimum 100pm,

  – żywotność lasera minimum 20000 godzin,

  – kompensacja wpływu parametrów otoczenia w czasie rzeczywistym za pomocą bezprzewodowych czujników temperatury bazowej oraz bezprzewodowego czujnika kompensacji środowiska,

  – wyposażony w elektroniczny układ pomiaru pozycji wiązki laserowej,

  – wyposażony w elektroniczny układ pomiaru głowicy w przestrzeni,

  – wyposażony w oprogramowanie oraz instrukcje w języku polskim,

  – poziomica elektryczna do poziomowania stołów i łoży maszyn o parametrach:

  rozdzielczości minimum 0,1 kąt / sekundę,

  dokładność pomiaru prostoliniowości minimum 1 µm/m,

  dokładność pomiaru płaskości minimum 1 µm/m,

  poziomica wyposażona w moduł Bluetooth,

  zasilanie bateryjne,

  – optyka kątowa i oprogramowanie do pomiarów uchyleń kątowych w czasie ruchu maszyny oraz do pomiarów prostoliniowości łoży maszyn,

  – zestaw optyczny wraz z oprogramowaniem do badania płaskości stołów i tworzenia map powierzchni,

  – układ do precyzyjnego kierowania wiązki pod kątem 90 stopni i do pomiaru prostopadłości osi,

  – układ pomiarowy i software do badania pozycjonowania stołów obrotowych i wprowadzania poprawek korekcyjnych o parametrach:

  – dokładność pomiaru minimum 1 sekunda kątowa

  – powtarzalność minimum 0,5 sekundy kątowej

  – rozdzielczość minimum 0,01 sekundy kątowej

  – maksymalna prędkość minimum 30 obrotów / minutę

  – zakres temperatury pracy 10°C – 35°C

  – połączenie bezprzewodowe Bluetooth

  – zasilanie akumulatorowe działające do minimum 50 godzin

  Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

  1. Warunki płatności

  Płatność 40% nastąpi po podpisaniu formularza zamówienia w terminie 14 dni.

  Płatność 60% nastąpi w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego

  Forma płatności przelew 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   1. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie interferometru laserowego”.

  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczony interferometr laserowy

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 37 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na interferometr laserowy : 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Klaudia Dybus, mail: klaudia.dybus@seron.pl , tel. 601 976 286

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Formularz zamówienia

   

  Dokumenty w formie elektroniczniej


  Realizacja: rychlak.design