• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY    Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:”Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”

    W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie frezarki CNC” w ramach realizacji projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” wybrana została oferta złożona przez firmę ABPLANALP Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym, a także uzyskała największą liczbę punktów.

    Dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania


    Realizacja: rychlak.design