Polityka prywatności

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Seron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Stalowa Woli przy ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, kod pocztowy 37-450 Tel kontaktowy 15 814 24 02, e-mail: info@seron.pl
   Zwany dalej Administratorem
 2. Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:
  1. Zawarcia i realizacji łączącej strony umowy, w tym zapewnienia jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO – “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
  2. Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną dział. gospodarczą i realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO – “obowiązek prawny” np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi odnośnie zgłaszanych reklamacji.
  3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
  4. Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 3. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez czas wykonania tych obowiązków, lub przez czas, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku,
  3. w zakresie marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy i czas 10 lat od jej zakończenia
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:
   • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi konsultacyjne, doradcze, rachunkowe, podatkowe, pomocy prawnej, audytowe, obsługi systemów informatycznych lub teleinformatycznych;
   • agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora,
   • podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora z klientem np. montaż towaru, dostawa towaru, usługi serwisowe,
  2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   • agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora – w celu rozliczenia należnego im wynagrodzenia,
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów środków na rzecz klienta,
   • podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku braku zapłaty przez klienta faktur lub rachunków w terminie.
 5. Wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem:
  • imię, nazwisko/nazwa firmy
  • NIP
  • adres
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • adres dostawy/montażu

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych (art. 15 RODO); uzyskania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

  Uprawnienia powyższe przysługują z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
  W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z Administratorem.

  Dane do kontaktu:
  Seron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  z siedzibą w Stalowa Woli przy ulicy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,
  kod pocztowy 37-450, (wystarczy wysłać list zwykły)
  Tel.15 814 24 02,
  e-mail: info@seron.pl

 7. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. Jednocześnie potwierdzamy, że:
  • nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne
  • dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych
  • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom