• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/2019 – Dostarczenie linii do odprężania  Stalowa Wola, dnia 29.05.2019 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/2019 NA:

  Dostarczenie linii do odprężania

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do odprężania składającej się z:

  1. Piec do odprężania temperaturowego to elektryczny piec komorowy z wysuwanym trzonem przeznaczony do odprężania w temperaturze minimum 700°C, o następujących cechach:

  – budowa szkieletowa wykonana z profili i blach stalowych malowanych proszkowo,

  – izolacja wykonana z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur,

  – drzwi podnoszone automatycznie do góry przy użyciu mechanizmu pantograficznego oraz

  motoreduktora,

  – izolowany wózek załadowczy stanowiący trzon pieca,

  – elektryczny napęd wózka,

  – szyny wpuszczone w posadzkę o długości umożliwiającej wyjazd wózka z pieca i zamknięcie drzwi,

  – kratownica ochronna na powierzchni roboczej wózka, wykonana z giętych i spawanych profili z blachy żaroodpornej,

  – uszczelnienie odporne na działanie wysokich temperatur,

  – wentylatory cyrkulacyjne umieszczone w stropie pieca,

  – manualnie sterowane klapy wentylacyjne,

  Parametry techniczne pieca:

  Temp. maksymalna: minimum 700°C z cyrkulacją atm., minimum 1200°C bez cyrkulacji atm.

  Objętość komory: minimum 8680 l

  Maksymalna masa wsadu: minimum 3200 kg

  Wymiary wew. komory (s x w x g): minimum 2000 x 1400 x 3100 mm

  Moc max: w zakresie 100 ÷ 120 kW

  Zasilanie: 3/N/PE 400/230V AC 50 Hz

  Jednorodność rozkładu temperatury: maksimum ± 10 °C

  Dokładność kontroli temperatury: maksimum ± 3 °C

  Typ regulacji: automatyczna

  1.1. Wymogi dla układu regulacji temperatury.

  1. Układ ten powinien się składać z dwóch regulatorów połączonych cyfrowo, regulatora

  głównego prowadzącego proces i regulatora podrzędnego (master – slave).

  2. Układ regulacji temperatury powinien umożliwiać jednoczesną regulację temperatury w dwóch

  strefach.

  3. Regulator główny powinien mieć możliwość ustawienia co najmniej 10 krzywych, każda

  krzywa powinna się składać z minimum 10 punktów temperatury.

  4. Regulator główny powinien mieć możliwość łączenia z sobą krzywych w taki sposób aby

  można było ustawić program składający się z minimum 100 punktów temperatury oraz powinien

  mieć możliwość powtarzania wybranej krzywej minimum 9999 razy.

  5. Regulator główny powinien mieć możliwość ustawienia czasu niezależnie dla każdego

  odcinaka czasowego w zakresie 0-99h59min, ustawienia niezależnej wartości oczekiwania

  dla każdego odcinka oraz parametrów PID.

  6. Regulator główny powinien mieć możliwość wyboru sposobu zachowania po zaniku napięcia

  zasilania podczas regulacji programowej: zatrzymania, kontynuacja oraz wstrzymanie

  regulacji programowej po powrocie napięcia zasilania.

  7. Regulatory powinny mieć dokładność minimum 0,2% wybranego zakresu, a także możliwość korekty wartości mierzonej poprzez ustawienie przesunięcia oraz nachylenia charakterystyki wejścia pomiarowego.

  8. Regulatory powinny być wyposażone w czytelny 5 cyfrowy i 7 segmentowy wyświetlacz typu

  LED, a regulator główny powinien być wyposażony dodatkowo w wyświetlacz wskazujący

  numer krzywej programowej oraz kontrolki wskazujące numer realizowanego kroku.

  9. Regulatory powinny być wyposażone w co najmniej jedno wyjście zdarzeń do sygnalizacji

  stanów alarmowych (przekroczenia ustawionego progu lub też odchyłki), dodatkowo dla

  regulatora głównego wyjście to powinno mieć możliwość ustawienia działania jako wyjście

  sygnalizujące trwanie lub zakończenie regulacji programowej oraz tzw. sygnału czasu (z 

  ustawianym czasem jego wyłączenia i włączenia).

  10. Regulator podrzędny (slave) powinien mieć możliwość przesunięcia punktu pracy.

  1.2. Wymogi dla układu rejestracji temperatury.

  1. Rejestrator powinien być wyposażony w trzy analogowe, programowalne wejścia pomiarowe.

  2. Kanały pomiarowe powinny być izolowane galwanicznie.

  3. Rejestrator powinien mieć ekran LCD TFT co najmniej 5,5” z panelem dotykowym.

  4. Rejestrator powinien posiadać system operacyjny MS Windows CE;

  5. Archiwizowanie danych powinno być możliwe na pamięci wewnętrznej z ich podtrzymaniem i 

  karcie wymiennej pamięci zewnętrznej typu CompactFlash;

  6. Urządzenie powinno mieć możliwość wizualizacji pomiarów w postaci wskaźników cyfrowych i 

  analogowych oraz wykresów liniowych i bargrafów;

  7. Urządzenie powinno pozwalać na przypisania indywidualnych ustawień dla każdego kanału

  pomiarowego: koloru, nazwy, zakresu i sposobu prezentacji.

  8. Rejestrator powinien być wyposażony w interfejs szeregowy RS-485 (MODBUS Slave) i USB;

  9. Rejestrator powinien mieć możliwość ustawienia przez użytkownika indywidualnego loginu oraz hasła.

  2. Zestaw do odprężania wibracyjnego elementów wielkogabarytowych z poniższą specyfikacją:

  – Jednostka sterująca: 1szt.
  Oprogramowanie umożliwiające sterowanie układem, prezentację oraz zapis wyników operacji odprężania (protokół z przeprowadzenia operacji odprężania wibracyjnego).

  Możliwość wydruku protokołu z procesu odprężania wibracyjnego.

  2.1 Generator drgań: 2szt.

  Asynchroniczny, trójfazowy, przeznaczony do pracy ciągłej o mocy maksymalnej minimum 1,2 kW.
  2.2. Czujnik temperatury zespolony w konsoli sterującej: 1szt.

  2.3. Czujnik obrotów zespolony w konsoli sterującej: 1szt.
  2.4. Czujnik drgań (akcelerometr): 1szt.

  Przewód zasilający minimum 3 m

  Stopień ochrony IP68
  Zakres temperatur -50°C to 120 °C

  2.5. Zestaw mocowania generatora drgań: 2kpl.
  2.6. Zestaw mocowania miękkiego (system pasów) 2kpl.
  2.7. Ściski kute typu G o rozwartości co najmniej 120mm: 2 szt.

  2.8. Ściski kute typu G o rozwartości co najmniej 250mm: 2 szt.

  2.9. Wibroizolatory: 12 szt.

  Linia do odprężania wyposażona w DTR oraz deklarację zgodności CE.

  Linia do odprężania wyposażona w deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

  Termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od dnia podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42300000-9 – Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

  1. Warunki płatności

  Płatność 60% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

  Płatność 20% nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do wysyłki.

  Płatność 20% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 7 dni.

  Zamawiający wymaga polisy ubezpieczeniowej do zabezpieczenia transakcji.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

   5. Do oferty należy dołączyć zaparafowane wszystkie dokumenty będące załącznikiem do zapytania

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 06.06.2019 do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie linii do odprężania”.

  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczoną linię do odprężania

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na linie do odprężania: 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Kamil Kuna, mail: przetargi@seron.pl, tel. 662 261 562

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Inwestycje”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór umowy

  Dokumenty w wersji elektronicznej


  Realizacja: rychlak.design