• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2019 – Dostarczenie szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2019 NA:

  Dostarczenie szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szlifierek do płaszczyzn, do wałków i otworów wg poniższej specyfikacji:

  1. Szlifierka NC do wałków i otworów – 1szt.

  Długość szlifowania w kłach minimum 950 mm

  Wznios kłów minimum 180mm

  Minimalna średnica szlifowania wałków maksimum 16mm

  Maksymalna średnica szlifowania wałków minimum 300mm

  Minimalna średnica szlifowania otworów maksimum 17mm

  Maksymalna średnica szlifowania otworów minimum 120mm

  Maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu minimum 130kg

  Maksymalna prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej minimum 30m/s

  Maksymalne obroty wrzeciona do szlifowania otworów minimum 10000 obr/min

  Element obrabiany, ściernice do obróbki powierzchni walcowej wewnętrznej i zewnętrznej, pompy hydrauliczna oraz chłodząca napędzane przez oddzielne silniki

  Moc silnika głównego minimum 7 kW

  Moc silnika szlifowania otworów minimum 1 kW

  Moc silnika głowicy roboczej minimum 1 kW

  Waga minimum 4500kg

  System chłodzenia

  Wyposażenie do wyważania ściernicy

  Wyposażenie do obciągania ściernicy

  Kły stałe

  Hydrauliczny konik

  Podtrzymka

  Uchwyt 3-szczękowy

  Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem

  Aktywne osłony

  Separator magnetyczny z filtrem papierowym

  Cykle automatyczne

  Odczyt cyfrowy w osi pionowej o rozdzielczości 0,001 mm

  Stała prędkość skrawania minimum 35 m/s

  Wyposażona w elektroniczny system pozwalający na pracę w trybie automatycznym

  Deklaracja CE i dokumentacja DTR w języku polskim

  2. Szlifierka do płaszczyzn NC – 1 szt.

  Maksymalna długość obrabianego przedmiotu minimum 980mm

  Maksymalna szerokość obrabianego przedmiotu minimum 380mm

  Maksymalna wysokość obrabianego przedmiotu minimum 380mm

  Maksymalna odległość od osi wrzeciona do stołu minimum 550mm

  Maksymalne obciążenie minimum 580kg

  Obroty koła ściernicy minimum 35 m/s

  Moc silnika wrzeciona minimum 5kW

  Moc silnika pompy oleju minimum 2kW

  Moc silnika pompy chłodziwa minimum 0,1kW

  Waga minimum 4000kg

  Przesuw poprzeczny stołu automatyczny przerywany w zakresie 0,1-8mm

  Przesuw poprzeczny stołu szybki z prędkością minimum 990 mm/min

  Przesuw poprzeczny stołu wykonywany za pomocą pokrętła 0,02mm/podz.

  Pionowy posuw automatyczny z możliwością ustawienia 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 m/min

  Pionowy posuw szybki o prędkości minimum 240 mm/min

  Pionowy posuw ręczny 0,005mm/obr

  Stała prędkość skrawania minimum 35 m/s

  Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem z odczytem cyfrowym rozdzielczości 0,001 mm

  Średnica zewnętrzna tarczy szlifierskiej minimum 400mm

  Szerokość tarczy szlifierskiej minimum 50mm

  Średnica wewnętrzna tarczy szlifierskiej minimum 127mm

  Stół przesuwany ręcznie lub hydraulicznie w lewo lub w prawo

  Smarowane w obiegu wymuszonym przez pulsacyjną pompę olejową

  Separator magnetyczny z filtrem papierowym

  Szlifowanie płaszczyzn, powierzchni profilowanych, szlifowanie czołem ściernicy

  Elektroniczne ustawianie i odczyt parametrów szlifowania

  Automatyczny dojazd na powierzchnię obróbczą

  Automatyczny posuw poprzeczny

  Napęd w kierunku wzdłużnym przenoszony hydrauliczne

  Posuw automatyczny w kierunku pionowym

  Wyposażenie do wyważania ściernicy

  Wyposażenie do diamentowania ściernicy

  Stół elektromagnetyczny

  Tarcza szlifierska z obsadą

  System chłodzenia

  System hydrauliczny

  Cykle automatyczne

  Deklaracja CE i dokumentacja DTR w języku polskim

  3. Szlifierka do otworów – 1 szt.

  Uchwyt 3 szczękowy rozmiar maksymalny minimum 150 mm

  Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem z odczytem cyfrowym rozdzielczości 0,001 mm

  Wyposażenie do szlifowania otworów w oferowanym zakresie

  Osłony spełniające aktualne wymogi bezpieczeństwa

  Minimalna średnica szlifowania maksimum Ø10 mm

  Maksymalna średnica szlifowania otworu minimum Ø100 mm

  Maksymalna długość szlifowania otworu minimum 150 mm

  Maksymalna średnica szlifowanego przedmiotu minimum 230 mm

  Odległość osi wrzeciona od osi stołu minimum 235 mm

  Ręczny przesuw poprzeczny wrzeciennika przedmiotu przód minimum 45mm

  Ręczny przesuw poprzeczny wrzeciennika przedmiotu tył minimum 175mm

  Maksymalny skręt wrzeciennika przedmiotu minimum 27 stopni

  Minimalna prędkość wrzeciona przedmiotu obrabianego maksimum 55 obr/min

  Maksymalna prędkość wrzeciona przedmiotu obrabianego minimum 650 obr/min

  Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego maksimum 4500 obr/min

  Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego minimum 38000 obr/min

  Minimalny hydrauliczny skok roboczy stołu maksimum 7 mm

  Maksymalny hydrauliczny skok roboczy stołu minimum 28 mm

  Bezstopniowa regulacja szybkości przesuwu stołu

  Minimalna szybkość przesuwu stołu maksimum 0,1 m/min

  Maksymalna szybkość przesuwu stołu minimum 9 m/min

  Ręczny przesuw urządzenia do splanowania minimum 150mm

  Pojemność zbiornika oleju hydrauliki minimum 55 L

  Waga maszyny minimum 2800 kg

  Obrabiarka z osłonami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa

  Przystawka do szlifowania czół

  Separator magnetyczny z filtrem papierowym

  Wrzeciono do szlifowania otworów

  System optoelektroniki o rozdzielczości 0,001 mm dla dwóch osi

  System chłodzenia

  Oświetlenie przestrzeni roboczej

  Pełna dokumentacja DTR w języku polskim

  Wyposażenie do szlifowania otworów w zakresie Ø 6 ~ 80 mm

  Dostawca zobowiązany jest świadczyć pogwarancyjny serwis techniczny

  Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 43414000-8 – Szlifierki

  1. Warunki płatności

  Płatność 30% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

  Płatność 60% nastąpi w terminie 7 dni od dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

  Płatność 10% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 7 dni.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 30.07.2019 do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie szlifierki: do płaszczyzn, do wałków
  i otworów
  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczone szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów: 24 miesiące od daty uruchomienia. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Kasjana Siembida, mail: przetargi@seron.pl , tel. 781 461 161

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Inwestycje”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór umowy

  dokumenty do pobrania – klik


  Realizacja: rychlak.design