• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018 – Dostarczenie komory śrutowniczej  Stalowa Wola, dnia 14.12.2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018 NA:

  Dostarczenie komory śrutowniczej

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

  37-450 Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego – komora śrutownicza o następujących parametrach:

   1. Opis ogólny

  Komora śrutownicza wyposażona w

  – pełni automatyczny system obiegu ścierniwa,

  – rozpoczęcie oraz zakończenie procesu oczyszczania sterowane przez operatora,

  – filtr do oczyszczania brudnego powietrza,

  – torowisko oraz wózek transportowy o nośności minimum 6000kg,

  – kraty podestowe o wysokości minimum 40 mm.

   1. Budowa śrutowni

  Budynek śrutowni zbudowany ze szkieletu stalowego obudowanego płytą warstwową (wypełnienie PUR) o poniższych parametrach:

  – grubość ścian zewnętrznych minimum 100mm ,

  – ściana dzieląca śrutownię od maszynowni oraz sufit śrutowni wykonane z płyty warstwowej o grubości minimum 60mm,

  – konstrukcja trójprzęsłowa o wymiarach osiowych 918,5x1000cm i wysokości 577,5cm,

  – podzielony na pomieszczenie do śrutowania o wymiarach 9x5x4m oraz maszynownię o wymiarach 9mx4,9m

  – przelotowy wyposażony w bramy czołowe dwuskrzydłowe o wymiarach zgodnych z projektem.

  Integralną część zapytania stanowi projekt budowlany dostępny w załączniku

   1. Osłona przed oddziaływaniem ścierniwa

  Ściany, sufit i bramy oraz drzwi bezpieczeństwa komory zabezpieczone od wewnątrz osłonami gumowymi o grubości minimum 3mm. Fundamenty pokryte blachą osłonową o grubości minimum 3mm.

   1. Oświetlenie w komorze

  Oświetlenie komory:

  – zabezpieczone przed działaniem ścierniwa,

  – zapewniające wygodny dostęp serwisowy,

  – wyposażone w lampy zapewniające natężenie oświetlenia powyżej 400 lux.

   1. System wentylacyjno-odpylający

  System wentylacji z zawracaniem powietrza po przefiltrowaniu w co najmniej 80% do śrutowni wyposażony w moduł filtracyjny z dołączanym wentylatorem o następujących parametrach:

  – rodzaj wkładów filtracyjnych: suche,

  – sposób oczyszczania: rewersyjnie, sprężonym powietrzem,

  – zawartość pyłów w wydalanym powietrzu: poniżej 4 mg/m3 ,

  – wydajność wentylatora: minimum 10.000 m3/h.

   1. Urządzenia transportu, oczyszczania i dozowania ścierniwa

  Śrutownia wyposażona w zintegrowany system do transportu, oczyszczania oraz dozowania ścierniwa składający się z:

  – dołka zasobowego z sitem do wstępnego oczyszczania śrutu,

  – podnośnika kubełkowego,

  – separatora bębnowego, typu dynamiczno -podmuchowego,

  – regulacji stopnia oraz dokładności separacji strumieniem powietrza podmuchowego,

  – zbiornika czystego ścierniwa o pojemności minimum 0,6m3,

  – dozownika śrutu,

  – pojemnika odpadowego o pojemności minimum 50 litrów,

  – jednostanowiskowego dozownika ścierniwa o poj. 200 dm3.

  Jednostanowiskowy dozownik ścierniwa z automatyką pneumatyczną posiadającą:

  – zawór dozujący do śrutu,

  – moduł sterowania pneumatycznego,

  – dopuszczalne ciśnienie robocze co najmniej 1MPa,

  – reduktor do regulacji ciśnienia,

  – wąż o długości co najmniej 10m

  – stosowane dysze w zakresie średnic 6-10 cm

   1. Instalacja sterująca i elektryczna

  Komora śrutownicza wyposażona w:

  – zintegrowany moduł sterowniczy oparty na systemie mikroprocesorowym sterującym pracą wszystkich urządzeń zainstalowanych w śrutowni zawierający układy sterujące kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń,

  – układ blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizacją stanów awaryjnych.

  – zasilanie 3 x 400/230 (TN-C-S).

  Komora posiadająca układy wzajemnych blokad i sygnalizacji:

  – sygnalizator świetlny pracy komory,

  – automatyczne wyłączanie trybu pracy po otwarciu bramy lub drzwi,

  – automatyczne wyłączanie oczyszczarki przy upuszczeniu węża przez operatora,

  – włączanie i wyłączanie oczyszczarki przez operatora.

  Kolejność włączania i podział poszczególnych odbiorników następująca:

  – wentylacja nawiewno-wyciągowa,

  – oświetlenie,

  – system recyrkulacji ścierniwa,

  – podłoga zbierająca.

   1. Gwarancja i serwis

  Sprzedający musi zagwarantować prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń w okresie minimum 24 miesięcy od dnia uruchomienia.

  1.1 Dokumentacja

  Z urządzeniami należy dostarczyć:

  – instrukcja obsługi,

  – karty gwarancyjne,

  – deklaracja CE,

  – dokumentację dozorową.

  W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

  (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych
  i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

  Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od dnia podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

  Warunki płatności

  Płatność 30% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni.

  Płatność 50% nastąpi w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu do instalacji.

  Płatność 20% nastąpi w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 3.01.2019 r. do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie komory śrutowniczejlub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na komorę śrutowniczą

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 35 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na komorę śrutowniczą: 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zamawiającego wyszczególnionych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.01.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Przemysław Pawełczak, mail: przemyslaw.pawelczak@seron.pl, tel. 603 386 226

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2.

  Wzór umowy

  3.

  Projekt budowlany

  4.

  Wykaz osób

  Dokumenty w formie elektronicznej.


  Realizacja: rychlak.design