• facebook googleplus youtube
 • UE


 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2018 – Dostarczenie lasera światłowodowego  Stalowa Wola, dnia 21.12.2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2018 NA:

  Dostarczenie lasera światłowodowego

  1. Dane Zamawiającego:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J.

  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

   1. Stalowa Wola

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego środka trwałego – lasera światłowodowego o następujących parametrach:

  1. Zakres roboczy:

  – osi X minimum 4100 mm,

  – osi Y minimum 2050 mm,

  – osi Z minimum 150 mm.

  2. Dokładność pozycjonowania:

  – osi X 0.02mm,

  – osi Y 0.02mm.

  3. Dokładność repozycjonowania:

  – osi X 0.01mm,

  – osi Y 0.01mm.

  4. Przyśpieszenie osi X i Y minimum 2.5G.

  5. Prędkość maksymalna osi X i Y minimum 230 m/min.

  6. Prędkość maksymalna osi Z minimum 60m/min.

  7. Bezstykowe śledzenie wysokości osi Z.

  8. Waga całkowita minimum 15000kg.

  9. Poziom hałasu max. 80 dBA.

  10. Obudowa zamknięta gwarantująca klasę lasera 1 wg normy PN-EN 60825-1:2014 chroniącą operatora i osoby znajdujące się w pobliżu maszyny przed wpływem promieniowania laserowego oraz przed urazem przez ruchome elementy maszyny. Obudowa lasera musi uwzględniać minimum 6 okien inspekcyjnych o wymiarach min. 350x450mm.

  12. Monitor zainstalowany poza obudową do podglądu bieżącej pracy lasera.

  13. Cykl pracy ciągły.

  14. System zasilania gazami tnącymi ze zmianą gazu w trybie automatycznym (3 rodzaje gazów) oraz system automatycznej regulacji ciśnienia.

  15. Automatyczny zmieniacz minimum 2 palet.

  16. Prędkość wymiany stołów minimum 0,5 m/s.

  17. Maksymalna waga arkusza: minimum 1900 kg.

  18. Głowica tnąca z soczewką o zmiennej, automatycznej ogniskowej (AutoFocus) i kontrolą przebicia.

  19. Czujnik położenia głowicy o czasie reakcji maksimum 0,01 ms.

  20. Dokładność pozycjonowania głowicy maksimum 0,01 mm.

  21. Panel sterowania CNC z wizualizacją procesu cięcia.

  22. Oprogramowanie projektowe CAD/CAM zintegrowane z systemem sterowania:

  – możliwość importu plików o rozszerzeniu AI, DXF, PLT, Gerber, LXD oraz G kod,
  – funkcja automatycznego usuwania powtarzających się linii, drobnych elementów graficznych oraz łączenia linii podczas importu pliku,
  – funkcja nestingu oraz optymalizacji czasu pracy,
  – zaawansowana funkcja biblioteki materiałów pozwalająca na zapisywanie parametrów do danego typu materiału.

  23. Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza i dopasowanie ścieżki narzędzia.

  24. Interpolator czasu rzeczywistego z dynamiczną analizą współrzędnych.

  25. Zintegrowany system filtrowentylacyjny – wydajność minimum 5000m3 /h

  26. Źródło lasera IPG YLS-6000-CUT z wbudowanym modułem bezpieczeństwa antyrefleksyjnego oraz układem kontroli mocy wraz z niezbędną chłodnicą cieczy.

  24. Moc Źródła minimum 6000W.

  25. Gazy tnące: tlen, azot i powietrze.

  26. Ustawianie ciśnienia w zakresie 0.02 do 2.5 MPa.

  27. Ustawienie ciśnienia gazu pomocniczego: maksimum 2.5 MPa.

  28. Maksymalna grubość cięcia stali węglowej minimum 25mm.

  29. Maksymalna grubość cięcia stali nierdzewnej minimum 12mm.

  W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

  (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych
  i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

  Termin realizacji zamówienia: 15 tygodni od dnia podpisania umowy

  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38636110-6 – Lasery przemysłowe

  Warunki płatności

  Płatność 50% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie do 60 dni.

  Płatność 40% nastąpi w terminie do 60 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu do instalacji.

  Płatność 10% nastąpi w terminie do 60 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

  Forma płatności przelew 60 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

   1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   1. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
    i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

  SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
  w terminie do dnia 21.01.2019 r. do godz. 23.59

  Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostarczenie lasera światłowodowego”.

  lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga

  Sposób przyznawania punktów

  1.

  Cena oferty netto

  80%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  cena oferowana minimalna netto

  C = ———————————————- x 100 pkt

  cena badanej oferty netto

  2.

  Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczony laser światłowodowy wraz ze źródłem

  20%

  ocena na podstawie formularza ofertowego

  Gwarancja (G) – do 24 miesięcy – 0 pkt.

  Gwarancja (G) – od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja (G) – powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

  Wymagany okres gwarancji na laser światłowodowy : 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zamawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

  Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

  P = C x 80 % + G

  Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

  1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

  1. Warunki zmian zamówienia

  1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

  1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  2. w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

  Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  XIII. Pozostałe informacje:

   1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

  Przemysław Pawełczak, mail: przemyslaw.pawelczak@seron.pl, tel. 603 386 226

   1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

   2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

   3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

   5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

   6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

   7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

   8. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

  – W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  – W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego – całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

  – W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Inwestycje”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  Nr

  Nazwa załącznika:

  1

  Formularz ofertowy

  2

  Wzór Umowy

  Dokumenty w wersji elektronicznej


  Realizacja: rychlak.design